The green path of beauty!

BulgarianBulgarian

РускийРуский

RomânRomân

Share on facebook

Skype: bourgastcvet-90

Декларация за политика


ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Настоящата политика на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при работа в "Бургасцвет-90- Танев"ЕООД е част от общата визия за развитие на дружеството.

При прилагане на настоящата политика по отношение на качеството, опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и произтичащите от нея цели ръководството на дружеството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001.

vНепрекъснато повишаване на ефикасността на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в „Бургасцвет-90-Танев"ЕООД;

vПериодичен преглед на настоящата политика и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда.

Висшето ръководство, в лицето на Управителя на „Бургасцвет-90-Танев"ЕООД провежда и усъвършенства обявената политика на системата за управление по отношение на качество, опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001, отразяващи спецификата на строителните дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи:

vДружеството, в лицето на Управителя, и целия персонал работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на качеството, околната среда и здравето и безопасността;

vАнгажираме се с непрекъснат процес на усъвършенстване, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, както и на всички процеси, извършвани в „Бургасцвет-90-Танев"ЕООД;

vУспешното развитие и признанието на пазара се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за качество, опазване на здравето и живота на всички работещи и на околната среда;

vЗапознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Централен пункт в политиката на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в „Бургасцвет-90- Танев"ЕООД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията за мониторинг, оперативно управление и управление на риска заложени в IS09001, 14001 и OHSAS 18001. Подобренията във всички аспекти на дейностите на „Бургасцвет-90- Танев"ЕООД" се отчитат като за база се приема предишното състояние на дейност или процес и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване. Настоящата политика по околна среда н безопасност и здраве задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство. Висшето ръководство на „Бургасцвет-90-Танев"ЕООД се ангажира да разгласи политиката по околната среда и здравето и безопасността на всички нива в организационната структура и пред заинтересуваните страни.

Управителя на „Бургасцвет-90-Танев"ЕООД приема мненията на клиентите и другите заинтересовани страни като критерий за правилността на провежданата политика, като се ангажира да я преглежда при всякакви сигнали, касаещи нейната приложимост.

 

Бургас,                                                                         

24,април , 2014 г.